DB Cargo Logo

Het is belangrijk om voor vertrek gesloten wagons te verzegelen

Gesloten wagons dienen verzegeld te worden vervoerd. Dit onder meer ter voorkoming van misverstand over de aard en omvang van de zending bij vertrek, tijdens vervoer en bij aankomst.

Verzegeling is tevens belangrijk bij toepassing van de Regeling Vereenvoudigd Douanevervoer per Spoor (CIM vrachtbrief als douanevervoersdocument) en andere situaties waarbij verzegeling wettelijk verplicht is.

Het verdient de voorkeur de wagons direct na belading de wagens te verzegelen. Waar en hoe een wagon moet worden verzegeld is aangegeven in een handleiding (met foto’s) die te raadplegen is via bijgaande link. Nadat de zegels zijn aangebracht, dient het nummer te worden vermeld op de vrachtbrief (in het vak „omschrijving van de goederen“). Dat kunt u (bij voorkeur) vermelden bij het indienen van de vervoersorder. Zie ook de CIM 1999, artikel 7 lid 2 h (“ ….. moet de vrachtbrief bovendien de volgende aanduidingen bevatten : de vermeldingen door de afzender van het aantal en de beschrijving van de door hem op de wagen aangebrachte verzegelingen”).

Indien er sprake is van douanevervoer, en het conform de douanewetgeving verplicht is om te verzegelen, dient de zegel tevens door de douane te zijn goedgekeurd.Mochten er desondanks zendingen in gesloten wagens niet verzegeld voor transport worden aangeboden, dan zal DB Cargo de zegels vóór vertrek aan brengen. De kosten die hiermee verbonden zijn, brengt DB Cargo in rekening. Zie in dit verband ook de Algemene Voorwaarden DB Cargo Nederland.