DB Cargo Logo

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Volgens ons is maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke factor voor het succes van onze onderneming op de lange termijn en het is daarmee een essentieel onderdeel van ons op waarden gerichte bedrijfsbeleid.

Ons zakelijk handelen is gebonden aan de eis van duurzaamheid. Groei en arbeidsstabiliteit zijn belangrijke succesfactoren voor het DB-concern.

Mensenrechten
Wij respecteren de erkende mensenrechten.

Kinder- en dwangarbeid
Wij veroordelen kinderarbeid en elke vorm van dwangarbeid.

Gelijke kansen
De werknemers van het DB-concern weerspiegelen de grote verscheidenheid van de samenleving, de talen, culturen en levenswijzen. Wij respecteren en ondersteunen deze verscheidenheid, omdat wij zo een onderdeel uitmaken van de samenleving, we dichtbij onze klanten staan en openstaan voor nieuwe ideeën. Wij dulden geen discriminatie van personen, in het bijzonder niet op basis van hun afkomst, religie, seksuele geaardheid, nationaliteit, herkomst, hun activiteiten in de politiek of vakbonden of vanwege hun leeftijd, geslacht of handicap.

Samenwerking
Onze samenwerking wordt gekenmerkt door wederzijdse waardering. Wij gedragen ons sociaal en zorgen voor een positief werkklimaat.

Onze werknemers leveren een doorslaggevende bijdrage aan het succes van het DB-concern. Het DB-concern is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover alle medewerkers om deze te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Het DB-concern erkent het recht van vrijheid van vergadering en het vormen van belangengroepen. Wij komen op voor deze rechten in al onze bedrijfseenheden wereldwijd.

Veiligheid
De veiligheid van onze medewerkers en klanten komt voor ons op de eerste plaats en is een van de centrale waarden van het DB-concern. Samen zorgen wij voor een veilige werkplek en de veiligheid van onze producten.

Arbeidsbescherming en gezondheidszorg
Met een consequente, preventieve arbeidsbescherming voorkomen wij gevaren voor personen. En met goede arbeidsvoorwaarden ondersteunen wij de gezondheid van onze medewerkers. De veiligheid van onze medewerkers is een centraal uitgangspunt bij ons zakelijk handelen. Arbeidsbescherming is echter ook onderdeel van de eigen verantwoordelijkheid van elke medewerker. Door vooruitziend, bedachtzaam en veiligheidsbewust handelen moeten gevaren worden voorkomen. Gebreken in de arbeidsbescherming dienen direct te worden gemeld aan de verantwoordelijke leidinggevende.

Milieubescherming
Wij zijn voorstanders van de principes van duurzaam ondernemen en van milieubescherming als centrale bedrijfswaarde. Wij zetten ons in voor geschikte maatregelen voor de omgang met relevante milieugevolgen.