DB Cargo Logo

Privacyverklaring inzake de website

U kunt in beginsel onze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u echter bepaalde speciale diensten wenst te gebruiken die wij via onze website aanbieden, kan het voor ons noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Indien dit het geval is en er is geen wettelijke grondslag waarop dit kan plaatsvinden (zoals een overeenkomst), zullen wij u om uw toestemming vragen.

In deze verklaring zetten wij uiteen welke gegevens wij over u verzamelen, hoe wij deze gebruiken en hoe u ervoor kunt kiezen om het gebruik ervan tegen te houden.


Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens?

DB Cargo Nederland N.V. is verwerkingsverantwoordelijke en is daarmee verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw gegevens. Mevrouw mr. Z. Odink  is aangewezen als functionaris voor de gegevensbescherming.
Met vragen of suggesties met betrekking tot www.nl.dbcargo.com kunt u contact opnemen met:

DB Cargo Nederland N.V.
Mevrouw mr. Z. Odink  
Moreelsepark 1
NL - 3511 EP Utrecht
privacydbcargonl@deutschebahn.com

Welke gegevens verzamelen wij, en hoe en waarom verwerken we deze?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden. Deze doeleinden kunnen voortvloeien uit technische vereisten, contractuele verplichtingen of verzoeken van gebruikers.
Om technische redenen dienen bij een bezoek aan www.nl.dbcargo.com bepaalde gegevens te worden verzameld en bewaard (zoals de datum en duur van het bezoek, de gebruikte pagina's, de identificatiegegevens van de browser en het gebruikte besturingssysteem en de website waarvandaan u bent doorgestuurd).
Daarnaast hebben wij om contractuele redenen persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van onze diensten en de contracten die wij met u hebben gesloten.
Indien u contact met ons opneemt, verwerken wij de persoonsgegevens die u gedurende onze correspondentie met u verstrekt.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking:
Indien wij uw toestemming vragen en verkrijgen om uw persoonsgegevens te verwerken, zal uw toestemming conform punt (a) van Artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU gelden als wettelijke grondslag voor ons om deze te verwerken.
Indien wij persoonsgegevens verwerken die zijn vereist voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten, zal deze overeenkomst de wettelijke grondslag vormen conform punt (b) van Artikel 6(1) van de AVG. Punt (b) van Artikel 6(1) van de AVG is eveneens van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn om stappen te zetten vóór het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeeld wanneer om informatie over onze producten of diensten wordt verzocht.

Indien ons bedrijf wettelijk is verplicht om persoonsgegevens te verwerken, zoals bij een belastingverplichting, geldt als wettelijke grondslag voor de verwerking punt (c) van Artikel 6(1) van de AVG.
Wij bewaren en analyseren gegevens die via online bronnen zijn verkregen gepseudonimiseerd zodat we ons aanbod voortdurend kunnen verbeteren. De wettelijke grondslag hiervoor is punt (f) van Artikel 6(1) van de AVG.
 

Nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief verzamelen wij de volgende noodzakelijke gegevens over u: type lezer, titel, achternaam, voornaam, e-mailadres.
Aanmelding voor de nieuwsbrief
Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het personaliseren en verzenden van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden door middel van de link onderaan elke nieuwsbrief. U hoeft geen verdere schriftelijke kennisgeving te verstrekken.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief bewaren wij het IP-adres van het computersysteem dat u ten tijde van uw aanmelding gebruikte. Dit wordt verstrekt door de Internet Service Provider (ISP). Daarnaast bewaren wij de datum en het tijdstip van uw aanmelding. Deze gegevens zijn nodig om eventueel misbruik op te sporen dat op een later moment mogelijk gevolgen heeft voor iemands e-mailadres. Dit maakt deel uit van de wettelijke bescherming die wij bieden.

Klantenmagazine Railways

Wanneer u de digitale PDF-editie van ons klantenmagazine Railways bestelt, bent u verplicht de volgende velden in te vullen: type lezer, titel, achternaam, voornaam, e-mailadres. Wanneer u de gedrukte editie van ons klantenmagazine Railways bestelt, bent u verplicht de volgende velden in te vullen: type lezer, titel, achternaam, voornaam, e-mailadres, bedrijf, straat en huisnummer, postcode, plaats.

Aanmelden en afmelden voor PDF-editie en gedrukte editie

Indien u onze digitale PDF-editie bestelt, zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken om het klantenmagazine Railways naar u te verzenden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de digitale PDF-editie van ons klantenmagazine door een e-mail te sturen naar L-Cargo-Railways@deutschebahn.com of te klikken op deze link.

Indien u zich aanmeldt voor onze gedrukte editie zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken om het klantenmagazine Railways naar u te verzenden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de gedrukte editie van ons klantenmagazine door een e-mail te sturen naar  L-Cargo-Railways@deutschebahn.com of te klikken op deze link.

Verstrekken wij gegevens aan derden? 

Voor de uitvoering van een overeenkomst is het doorgaans noodzakelijk om verwerkers te betrekken, zoals beheerders van datacenters, drukkerijen of vervoerders, of overige partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze zijn gehouden aan onze instructies.
De externe dienstenleveranciers die wij inhuren om gegevens te verwerken, worden zorgvuldig geselecteerd en zijn gehouden aan strenge contractuele verplichtingen. Deze dienstenleveranciers volgen onze instructies op. Dit wordt gewaarborgd door strenge contractuele voorwaarden, technische en organisatorische maatregelen en aanvullende controles.
Daarnaast worden uw gegevens uitsluitend overgedragen indien u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend of op grond van een wettelijke verplichting.
Gegevens zullen niet worden overgedragen aan derde landen buiten de EU/EER of een internationale organisatie tenzij er passende garanties zijn verstrekt. Hiertoe behoren de standaard contractuele clausules van de EU en een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens uitsluitend zolang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld (zoals ten behoeve van een contractuele relatie) en/of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In de context van een contractuele relatie zullen wij uw gegevens derhalve minimaal bewaren totdat het contract volledig en definitief is beëindigd. Daarna zullen uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Welke rechten hebben gebruikers van de website van DB Cargo Nederland N.V.?

U kunt informatie opvragen betreffende welke gegevens van u zijn opgeslagen.
U kunt verzoeken om correctie, wissen en blokkering van uw persoonsgegevens, zolang dit wettelijk is toegestaan en mogelijk is in het kader van een bestaande contractuele relatie.
U heeft het recht een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Nederland is: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

U heeft het recht om de gegevens die u ons heeft verstrekt op basis van een toestemming of een contract (gegevensoverdraagbaarheid) over te dragen.
Als u ons toestemming voor de verwerking van gegevens heeft gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken op dezelfde manier zoals u deze heeft verleend. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking als gevolg van de toestemming tot de intrekking.
Om uw rechten te laten gelden, stuur een e-mail aan: privacydbcargonl@deutschebahn.com

Worden gegevens door ons versleuteld?

Gegevens en e-mails die via het internet worden verzonden, worden doorgaans niet versleuteld en zijn derhalve niet beschermd tegen oneigenlijk gebruik. Aangezien wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens niet kunnen waarborgen terwijl de e-mail naar ons wordt verzonden, adviseren wij u om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post naar ons te versturen.

Hoe zit het met links naar externe websites? 

Zodra u op een link naar een externe website klikt, wordt u doorgestuurd naar een pagina buiten de website van DB Cargo Nederland N.V. DB Cargo Nederland N.V. is derhalve niet verantwoordelijk voor de aangeboden content, diensten of producten op deze externe website. DB Cargo Nederland N.V. is evenmin verantwoordelijk voor de technische of organisatorische bescherming van uw gegevens wanneer u op deze externe website bent.

Wanneer worden cookies gebruikt?

Cookies zijn kleine tekstbestanden waarmee persoonsgegevens worden opgeslagen. Ze kunnen naar deze website worden gestuurd wanneer deze wordt bezocht, zodat de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Cookies maken het gebruik van websites eenvoudiger voor de gebruikers.
Wij maken onderscheid tussen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische functies van de website en cookies die niet noodzakelijk zijn.

Wij bieden u graag de mogelijkheid om een geïnformeerde beslissing te nemen vóór of tegen het gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn voor de technische functies van de website. Let op: Het afwijzen van cookies die voor commerciële doeleinden zijn bedoeld, houdt in dat alle reclame die u ontvangt minder goed op uw interesses wordt afgestemd dan anders het geval zou zijn. Dit heeft geen gevolgen voor het gebruik van deze website in zijn geheel.

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij cookies op onze webpagina's gebruiken:

Het is in de regel mogelijk om www.dbcargo.com te gebruiken zonder cookies die niet voor technische doeleinden zijn bestemd. Dit houdt in dat u cookies die uw browser volgen kunt weigeren (Do Not Track, Tracking Protection List) of kunt voorkomen dat cookies van derden worden opgeslagen. Daarnaast adviseren wij om opgeslagen cookies regelmatig te controleren indien ze niet uitdrukkelijk gewenst zijn.

Let op: wanneer u alle cookies verwijdert, verwijdert u ook eventuele cookies voor de uitschakeling hiervan en dient u deze opnieuw uit te schakelen.

Gebruik van Matomo (voorheen Piwik)

Voor onze website maken wij gebruik van de analysedienst Matomo (voorheen Piwik) om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en om regelmatig verbeteringen aan te brengen. De verzamelde statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en zodanig te ontwerpen dat het aantrekkelijker is voor u als gebruiker. Met behulp van kleine tekstbestanden (cookies) verzamelen wij gegevens over uw gebruik van onze website, waaronder uw IP-adres. Deze gegevens worden geanonimiseerd en opgeslagen op onze servers.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van Matomo is subparagraaf 1 in punt (f) van Artikel 6(1) van de AVG.

Uw opties inzake deactivering: Indien u niet instemt met de analyse van uw gebruik van onze website kunt u uw browser te allen tijde zodanig instellen dat er geen analysecookie wordt geïnstalleerd. Daarnaast kunt u beslissen of u uw browser toestaat een cookie op te slaan die duidelijk is bedoeld voor webanalyses waarmee de exploitant van de website verschillende soorten statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Indien u besluit dit niet toe te staan, klikt u op de volgende link om de deactiveringscookie van Matomo op te slaan in uw browser:

De gegevens over uw bezoek aan deze website worden momenteel verzameld door de webanalysedienst Matomo.  Klik hier om het verzamelen van gegevens over uw bezoek stop te zetten.Let op: wanneer u alle cookies verwijdert, verwijdert u ook de deactiveringscookie en dient u de analyse van uw gebruiksgedrag opnieuw uit te schakelen.

Wijzigingen in onze verklaring inzake gegevensbescherming

Wij werken onze verklaring inzake gegevensbescherming bij zodra functies of wettelijke situaties wijzigen. Wij adviseren u derhalve om onze verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig opnieuw door te nemen. Indien uw toestemming is vereist of indien delen van onze verklaring inzake gegevensbescherming betrekking hebben op bepalingen in onze contractuele relaties met u zullen de wijzigingen uitsluitend met uw toestemming plaatsvinden.

Datum: mei 2018