DB Cargo Logo

Nieuwe algemene voorwaarden DB Cargo Nederland N.V.

Met ingang van 1 april 2009 gelden nieuwe algemene voorwaarden DB Cargo Nederland N.V.

De nieuwe algemene voorwaarden vervangen de algemene vervoervoorwaarden van 1 juli 2006. De belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Aanpassen bedrijfsnaam in DB Cargo Nederland N.V. Als verkorte naam is het internationaal afgesproken 'DB Schenker' gebruikt. In plaats van Algemene Vervoervoorwaarden zijn het nu Algemene Voorwaarden (AV). Voor zover relevant zijn de bepalingen ook op andere overeenkomsten van DB Schenker dan vervoersovereenkomsten van toepassing. Het blijven echter ook de in de CIM en het BW genoemde Algemene Vervoervoorwaarden. De AV wijzen verwijzing naar eigen voorwaarden van de wederpartij af, ook al vindt die verwijzing plaats na het toepasselijk verklaren van de DB Schenker AV.

De termijn waarbinnen klanten bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van een door DB Schenker verstuurde factuur is beperkt tot 14 dagen. Na deze termijn staat de hoogte van de factuur vast. In de praktijk is namelijk gebleken dat sommige wederpartijen erg laat reageren wanneer ze het niet eens zijn met de hoogte van de factuur. Om het dispuutproces vlot te doen verlopen en zowel klant als DB Schenker in zo kort mogelijke tijd zekerheid te geven over de (uiteindelijke) hoogte van een factuur, is de reactietijd verkort.

Wanneer een wederpartij zich niet aan wettelijke of door DB Schenker gegeven voorschriften of aanwijzingen houd. Voor het overige geldt dat DB Schenker zich het recht voor behoudt de onderliggende overeenkomst met onmiddellijke ingang te eindigen, zonder dat DB Schenker de wederpartij daarbij schadeloos behoeft te stellen.